UNITED KINGDOM HARP ASSOCIATION

Log in

AMDANOM NI

Mae The United Kingdom Harp Association (Cymdeithas Delynau’r Deyrnas Gyfunol) yn dathlu ein diwylliant unigryw, yn hybu creadigrwydd, ac yn ysbrydoli cenedlaethau’r dyfodol o fewn ein cymuned amrywiol o delynorion.

Pwy ddylai ymuno?

  • Unrhyw un sy’n canu’r delyn: proffesiynol, myfyriwr neu amatur.
  • Unrhyw un sy’n cynnig gwasanaethau ar gyfer telynorion a’r delyn.
  • Unrhyw un sy’n meddwl y byd o’r delyn, ac sydd â diddordeb mawr ym mhopeth sy’n ymwneud â’r offeryn.

Amdanom ni

Mae The United Kingdom Harp Association yn dathlu ein diwylliant unigryw, yn hybu creadigrwydd, ac yn ysbrydoli cenedlaethau’r dyfodol o fewn ein cymuned amrywiol o delynorion.

Mae’r Gymdeithas yn bodoli er mwyn tynnu at ei gilydd bawb sydd â diddordeb yn y delyn yn ei holl ffurfiau, yn cynnwys telynorion amatur a phroffesiynol, athrawon, a busnesau sy’n darparu gwasanaethau ym myd y delyn. Caiff ei rhedeg gan dîm o wirfoddolwyr di-dâl.

Beth mae’r Gymdeithas yn ei wneud?

 -  Rydyn ni’n cyhoeddi’r cylchgrawn ‘HARP’: mae ein cylchgrawn i aelodau, a gyhoeddir ddwywaith y flwyddyn, yn cyflwyno gwybodaeth am holl newyddion byd y telynau; adolygiadau o gerddoriaeth, recordiadau, cyngherddau a chyrsiau newydd; mae’n cynnwys erthyglau perthnasol a difyr ar bynciau’n ymwneud â’r delyn; yn darparu gofod hysbysebu ar gyfer digwyddiadau a nwyddau’n ymwneud â’r delyn a llawer mwy. 

 -  Rydyn ni’n cynnal digwyddiadau cyffrous ar gyfer y delyn a thelynorion!

 -  Mae ein cynllun bwrsariaeth yn agored i bob aelod ac yn darparu cyllid ar gyfer unrhyw brosiect sy'n hybu'r delyn.

Mae ein ‘Cynllun i Egin Artistiaid’ yn rhoi cyfle a chefnogaeth i delynorion ar ddechrau eu gyrfaoedd drwy gymryd rhan mewn cyngherddau cydweithrediadol.

-  Rydym hefyd yn trefnu cyfleoedd perfformio ar gyfer enillwyr gwobrau Cystadleuaeth Delyn Gogledd Llundain / Camac, yn ogystal â chyfleoedd perfformio / darlithoedd cyn ein CCB.

 - Rydyn ni’n cynnal gwefan fywiog, lle gallwch ddod o hyd i wybodaeth gyfredol ac adran ddefnyddiol ar gyfer aelodau, ac mae dyddiadur o ddigwyddiadau’n ymwneud â’r delyn ledled y Deyrnas Gyfunol ar gael ar ein gwefan, ein tudalen Facebook a’n llif Twitter. 

 - Mae ein archif gael ar-lein, ar gyfer ein haelodau’n unig.

Pwt o Hanes

Mae gwreiddiau’r UKHA yn mynd yn ôl i 1959 pan, yn ystod y Gystadleuaeth Ryngwladol Gyntaf i Delynorion, a gynhaliwyd yn Israel, cynigiodd M. Pierre Jamet y dylid ffurfio cymdeithas ryngwladol y telynorion, i’w hadnabod fel yr “Association Internationale des Harpistes et Amis de la Harpe”, a datblygwyd y cynllun hwn mewn nifer o wledydd ledled y byd.

Ar gais M. Jamet, aeth Mme Maria Korchinska ati – gyda chymorth gan Michael Jefferies John Marson – i ystyried y posibilrwydd o ffurfio Adran y Deyrnas Gyfunol o’r Gymdeithas. O ganlyniad i arolwg a drefnwyd ymhlith rhai o’r prif delynorion proffesiynol yn Llundain, gwelwyd fod cefnogaeth gref i’r syniad.  

Cytunwyd felly i fwrw ’mlaen, a daeth yr United Kingdom Harpists Association i fodolaeth ar 1 Hydref 1964. Yn y cyfnod ers hynny, mae’r Gymdeithas wedi agor ei haelodaeth nid yn unig i delynorion proffesiynol, ond hefyd i fyfyrwyr, amaturiaid a charedigion yr offeryn, a chyfeirir ati’n awr fel The United Kingdom Harp Association.

Y Llywydd cyntaf oedd John Sebastian Morley.

Y Llywydd presennol yw Sioned Williams a’r Is-lywydd yw Ruth Faber

Mae’r UKHA yn cael ei rhedeg gan Bwyllgor o wirfoddolwyr, sy’n rhoi eu gwasanaeth yn rhad ac am ddim. Mae holl weithgarwch y Gymdeithas o ddydd i ddydd yn cael ei reoli gan y Pwyllgor.  Mae croeso i unrhyw aelod o’r UKHA gysylltu ag un o aelodau’r Pwyllgor, ac mae’r Pwyllgor bob amser yn falch o glywed gan yr aelodau, yn enwedig os ydynt yn awyddus i roi eu barn ar y modd y mae’r Gymdeithas yn cael ei rhedeg.  

Mae pob aelod yn gymwys i wasanaethu ar y Pwyllgor. Ym mhob Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol mae cyfran o’r pwyllgor cyfredol yn sefyll i lawr, gan adael llefydd gwag i’w llenwi. Mae’r aelodau hyn yn gymwys i’w hail-ethol. Os oes unrhyw aelod yn awyddus i wasanaethu ar y Pwyllgor, rhaid iddynt yn gyntaf ddod o hyd i aelod arall i’w henwebu. Os nad ydynt yn adnabod unrhyw aelodau eraill, gallant gysylltu â’r Cadeirydd. Ar ôl cael eu henwebu – yn dibynnu ar sawl enwebiad a dderbyniwyd, a nifer y llefydd gwag sydd ar gael – gallent naill ai gael eu hethol ar y Pwyllgor yn awtomatig, neu bydd eu henwau’n mynd ymlaen i’w cynnwys mewn pleidlais.

Mae aelodau’r pwyllgor wedi eu gwasgaru ledled y Deyrnas Gyfunol, felly er mwyn arbed amser (ac arian!) i’r gymdeithas, mae’r pwyllgor yn cynnal ei gyfarfodydd ar-lein gan ddefnyddio technoleg Zoom. Yr unig bethau sydd eu hangen yw cyfrifiadur, cysylltiad band eang, a ffonau-clust. Os hoffech fod yn aelod o’r pwyllgor, ond yn teimlo’n ansicr ynghylch defnyddio’r dechnoleg, mae croeso i chi gysylltu a gallwn esbonio sut i osod y cyfarpar. Mae cynnal cyfarfodydd ar-lein yn golygu bod y cyfarfodydd yn fwy cynhyrchiol (dim ond un person all siarad ar y tro), maen nhw fel arfer yn para am lai nag awr, ac yn digwydd yng nghysur eich cartref eich hun. Cynhelir y Cyfarfod Blynyddol mewn gwahanol ddinasoedd ledled y Deyrnas Gyfunol, ac mae croeso i unrhyw aelod o’r Pwyllgor nad yw’n gallu teithio i’r cyfarfod wneud trefniadau i fynychu trwy ddefnyddio Zoom. Dros y pedair blynedd ddiwethaf, mae’r Cyfarfod Blynyddol wedi cael ei gynnal yn Llundain, Caerdydd, Birmingham a Manceinion.


Copyright © UKHA 2019 Email: admin@ukharp.net

Powered by Wild Apricot Membership Software