Cymraeg (Welsh)

BETH A WNAWN

 - Cyhoeddi’r cylchgrawn HARP: mae ein cylchgrawn i aelodau – a gyhoeddir ddwywaith y flwyddyn – yn llawn newyddion o fyd y delyn, ac adolygiadau o gerddoriaeth newydd, cryno-ddisgiau, cyngherddau a chyrsiau; mae’n cynnwys hefyd erthyglau perthnasol a diddorol ar bynciau’n ymwneud â’r delyn, ac yn darparu gofod hysbysebu i ddigwyddiadau’n gysylltiedig â’r delyn, nwyddau, a llawer mwy. 

 - Mae ein hyb ar-lein yn galluogi aelodau i rwydweithio a chysylltu â’i gilydd, derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau sydd ar y gweill, rheoli eu tanysgrifiadau, derbyn cylchlythyrau’n rheolaidd, bwcio digwyddiadau, rhannu adnoddau ar-lein a gweld ein archifau.

Cynnal digwyddiadau telyn cyffrous! Rydym yn cynnal partïon Nadoligaidd yn Llundain a Chaerdydd, 
a chynhelir ein Cyfarfodydd Blynyddol mewn gwahanol ddinasoedd ledled y DU. 
Yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae’r lleoliadau wedi cynnwys Manceinion, Llundain, Caerdydd a Chaeredin.

 

 - Drwy roi nawdd, rydym yn cefnogi digwyddiadau blaenllaw ym myd y delyn yn y DU.

 - Mae ein bwrsariaeth – a ddyfernir ddwywaith y flwyddyn – yn galluogi aelodau i gynnig am wobr ariannol o hyd at £500 tuag at unrhyw brosiect sy’n cynnwys y delyn,
 megis cyngherddau, gweithdai, dosbarthiadau-meistr, recordio, gwaith cymunedol neu waith allgymorth
.

 - Mae ein Cynllun i Egin Artistiaid yn rhoi arweiniad a chefnogaeth i delynorion proffesiynol ar ddechrau eu gyrfaoedd drwy gyfres o gyngherddau cydweithredol.

- Rhoi cyfle i berfformio i enillwyr Cystadleuaeth Telyn Camac yng Ngwyl Gogledd Llundain.

- Cynnig  gostyngiad ar yswiriant telyn ac ategolion drwy gwmni yswiriant Jack Hayward Insurance


YMUNWCH Â NI

Mae aelodaeth o Gymdeithas Telynau’r DU yn agored i unrhyw un sydd â diddordeb yn yr offeryn,
p’un ai fel telynorion, rhai sy’n gwerthu telynau, neu’n syml yn caru sain yr offeryn ac yn awyddus
i gefnogi gwaith y gymdeithas. 
Mae gan y gymdeithas dros 400 o aelodau ar hyn o bryd: chwaraewyr proffesiynol, pobl wedi ymddeol, amaturiaid a myfyrwyr o bob oedran – yn ogystal â busnesau sy’n ymwneud â’r delyn.  Rydym yn gymdeithas sy’n gwasanaethu pob rhan o’r Deyrnas Unedig, ac rydym yn croesawu aelodau o bob rhan o’r byd.


PWY DDYLAI YMUNO?

Unrhyw un sy’n canu’r delyn: proffesiynol, myfyriwr ac amatur.

Unrhyw un sy’n cynnig gwasanaethau i gymuned y delyn.

Unrhyw un sy’n caru’r offeryn ac sydd â ddiddordeb mewn unrhyw beth sy’n ymwneud â’r delyn. CYFRADDAU AELODAETH  (AM FLWYDDYN)

. Aelodaeth myfyriwr (o fewn y DU yn unig - 23 ac iau) £15
. Aelodaeth lawn (o fewn y DU yn unig) £22
. Aelodaeth lawn (tu allan i’r DU) £31
. Aelodaeth gorfforaethol (o fewn y DU yn unig) £44
. Aelodaeth gorfforaethol (tu-allan i’r DU) £53

I ymuno, neu i adnewyddu aelodaeth gyfredol, e-bostiwch admin@ukharp.net os gwelwch yn dda.
 

PWT O HANES 

Mae gwreiddiau’r UKHA yn mynd yn ôl i 1959 pan, yn ystod y Gystadleuaeth Ryngwladol Gyntaf i Delynorion, 
a gynhaliwyd yn Israel, awgrymodd Pierre Jamet y dylid ffurfio cymdeithas ryngwladol y telynorion,
 i’w hadnabod fel yr Association Internationale des Harpistes et Amis de la Harpe. Datblygwyd y cynllun hwn mewn nifer
 o wledydd ledled y byd.
Gofynnwyd i Jamet, gan Maria Korchinska, ystyried ffurfio Adran y Deyrnas Gyfunol o'r Gymdeithas, gyda chymorth Michael Jefferies a John Marson.  O ganlyniad i arolwg a drefnwyd ymhlith rhai o’r prif delynorion
 proffesiynol yn Llundain, gwelwyd fod cefnogaeth gref i’r syniad.

Cytunwyd felly i fwrw ’mlaen, a daeth yr United Kingdom Harpists Association i fodolaeth ar 1 Hydref 1964.
Yn y cyfnod ers hynny, mae’r Gymdeithas wedi agor ei haelodaeth nid yn unig i delynorion proffesiynol, 
ond hefyd i fyfyrwyr, amaturiaid a charedigion yr offeryn, ac fe’i gelwir bellach yn The United Kingdom Harp Association.

Y Llywydd cyntaf oedd John Sebastain Morley.
Y Llwydd presennol yw Sioned Williams a'r Is-lywydd yw Ruth Faber.